Assemblea ordinària gener 2021

El 18 de febrer de 2021 va tenir lloc l’assemblea ordinària que marquen els estatuts que aquesta vegada venia marcada per l’excepcionalidad del còvid 19. Tot i això van assistir una 30 de persones associades i 18 més van delegar el seu vot. Tots el punts es van aprovar per unanimitat i en acabar l’assemblea vam veure el vídeo del Josep Castells en què es ressumeixen les activitats de l’any.

L’ordre del dia va ser el següent:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta anterior del 23 de gener del 2020
2. Relació dels actes realitzats durant l’any 2020
3. Presentació i aprovació si escau, del balanç i estat de comptes de l’exercici 2020 4. Relació dels actes previstos durant l’any 2021
5. Presentació i aprovació si escau, del pressupost de l’any 2021
6. Quotes de soci per l’any 2021
7. Renovació de càrrecs de la Junta Directiva
8. Torn obert de paraules.

Al torn obert destaquem la intervenció del Santi en record de la Neus Oró que tot i que no era sòcia, fa molts anys que col·laborava amb el grup d’Estudis.

Pel que fa a les quotes, la Junta ens havíem plantejat la reducció de la quota d’aquest any ja que no he pogut fer totes les activitats que teníem previstes, però per unanimitat es va aprovar de mantenir-les. Agraïm aquesta voluntat de col·laboració de les persones associades ja que ens permet de mantenir una major solvència econòmica.

Us adjuntem la memòria econòmica, el pressupost i l’acta de l’assemblea.

Com a exercici de transparència us adjuntem la gravació de l’assemblea. A continuació teniu el Resum de les activitats de l’any.