Patrimoni arquitectònic: protecció de Can Cadena.

Esplugues de Llobregat, 18 d’agost de 2021.

Davant la proposta de l’ajuntament aprovada el 27 de juliol de 2020 de modificació del planejament urbanístic en l’àmbit de les masies de Can Cadena i ca l’Esteve, el grup d’Estudis d’Esplugues, fidel als seus objectiu de protecció del nostre patrimoni, va presentar unes al.legacions, que un any després encara no tenen resposta, per tal de protegir tot el conjunt i rectificar el nom amb què es designaven les masies.

Un dels objectius del Grup d’Estudis és la protecció i la divulgació del nostre patrimoni i ho fem de tant participant activament amb les propostes que se’ns presenten des de l’Ajuntament com presentant les nostres propostes quan entenem que les institucions no actuen activament en la defensa del patrimoni. En aquests moments tenim dos temes importants al damunt de la taula: el catàleg de Bens Culturals d’Interè

El Ple de l’Ajuntament va aprovar en la seva sessió ordinària del 27 de juliol l’aprovació inicial de la modificació puntual del Pla general Metropolità en l’àmbit de les masies de Can Cadena i Ca l’Esteve. El Dictamen aprovat diu que l’objectiu és “respectar els criteris del Catàleg d’edificis Historico-Artístics i conjunts Paisatgístics d’Esplugues de Llobregat, que pretén, per una banda, la conservació i valoració de l’estructura urbana del Conjunt de casetes entre mitgeres de la Barriada de Pi i Maragall, consolidant el front del carrer Sant Llorenç, i conservant-ne la tipologia edificatòria; i per altra banda, el de conservar, rehabilitar i posar en valor la Masia Can Cadena”.

La realitat és ben diferent dels bons propòsits que consten sobre el paper: de les dues masies i els diferents annexos només es conservaria Ca l’Esteve, que el projecte aprovat defineix erròniament com Can Cadena. El document aprovat també anomena erròniament Ca l’Esteve a la masia que en realitat és can Cadena.

La confusió del nom dels dos masos ja s’arrossega de fa temps, a l’Inventari del patrimoni històric, artístic i ambiental d’Esplugues de Llobregat (2007) elaborat per la diputació de Barcelona ja es fa constar aquest error quan es diu que en el Catàleg municipal de 1984 “per error […] es denomina Can Cadena a la masia de Ca l’Esteve, a la qual també correspon la fotografia de la fitxa 50”. Així doncs, un primer error del dictamen aprovat inicialment és el nom dels béns que teòricament es volen protegir.

El llibre de Josep Florenza Paisatge agrícola i Ramader a Esplugues de Llobregat durant els segles XiX i XX ens dona dades d’aquests dos masos que tenen el seu origen al segle XVIII. Can Cadena tindrà conreus de vinya i arbres i al finals del segle XIX deixarà de tenir activitat agrícola. A Ca l’Esteve “tenien molí d’oli on tots els veïns de la contrada hi anaven a premsar les olives. Disposaven de vinya i cereals, així com d’algun camp d’oliveres”.

Al Catàleg d’Edificis Històrico Artístics i Conjunts Paisatgístics d’Esplugues de Llobregat aprovat de l’any 1985 en la fitxa 49 en relació a la barriada de Sant Llorenç s’afirma: “Conjunto muy degradado de viviendas en hilera que constituye el único resto de la Esplugues rural agrupada. Convendría proceder a la rehabilitación del mismo y establecer cortinas de arbolado que le aislaran de la influencia visual de las instalaciones comerciales adyacentes. A destacar los elementos complementarios (pozos, fuentes y jardincillos exentos)” [la negreta és nostra].

La modificació del PGM que es va aprovar al juliol més que protegir el que fa és continuar la tasca destructiva que ja va començar la modificació del pla de Sant Llorenç l’any 1992. De fet de les dues masies, el tres annexos i l’era només es conservaria l’estructura de Ca l’Esteve ja que al seu interior es farien tres habitatges.

El pla respon a la concepció que el patrimoni fa nosa ja que durant aquests anys s’ha permès, sense fer cap actuació, el deteriorament dels elements protegits i tenim tota la sensació que deixar deteriorar el patrimoni serveix d’excusa per després justificar el seu enderrocament. I en els millors dels casos s’accepta conservar les pedres però buides de tot el significat que van tenir quan Esplugues era un poble essencialment agrícola i aquest masos jugaven un paper molt important en l’activitat econòmica d’un poble que en molt bona part vivia de l’agricultura.

Conservar el conjunt dels dos masos i edificis annexos i buscar-li un ús que serveixi per donar a conèixer a la població el passat agrícola d’Esplugues de Llobregat seria un pas en la direcció correcta: donar vida a uns edificis que no podran tornant a tenir una activitat agrícola evidentment, però sí que poden ser uns espais on s’expliqui com era aquesta activitat i com vivien els nostres avantpassats no fa massa anys.

AL·LEGACIONS

  1. Donar el nom correcte als dos masos: Ca l’Esteve el més proper a la carretera i Can Cadena, darrere de ca l’Esteve.
  2. Tenint en compte les dades aportades pensem que no s’han d’enderrocar cap dels dos masos ni els corresponents annexos, ni per descomptat no hem de donar-los un ús residencial.
  3. Demanar que l’ajuntament adquireixi el conjunt i obrir un procés participatiu per concretar quin ús cal donar al conjunt dels dos masos, era i edificis annexos.

Rosa Abós i Prats, presidenta del GEE

Esplugues de Llobregat 7 d’octubre de 2020.