Declaració de la Comissió Cívica del Patrimoni del Baix Llobregat sobre el futur del delta del riu Llobregat

La Comissió Cívica del Patrimoni del Baix Llobregat emet una declaració sobre el futur del delta del riu Llobregat

Els darrers mesos s’ha generat, al Baix Llobregat i a tot Catalunya, un debat social d’una certa intensitat sobre els valors naturals del delta del Llobregat i l’amenaça que poden representar determinats projectes urbanístics per a la
preservació d’aquests valors. En el marc d’aquest debat i tenint en compte que la finalitat de la Comissió Cívica del Patrimoni és contribuir a la valoració del patrimoni de la nostra comarca en un context de progrés sostenible, hem considerat
oportú fer i donar a conèixer la declaració que teniu adjunta.