Assemblea ordinària gener 2019

El dia 17 de gener del 2019 a les 8 del vespre al Casal Rober Brillas vam fer l’assemblea ordinària del grup d’Estudis d’Esplugues. Els nostres estatuts ens diuen que cada any l’assembleaha d’aprovar els comptes de l’any acabat, el pressupost del l’any i procedir a la renovació de la meitat de la Junta. L’assemblea comença a les 8 del vespre amb l’assistència de 26 socis, més 8 amb delegació de vot representats per la presidenta Rosa Abós.

El primer punt de l’ordre del dia és l’aprovació de l’acta. A al segon punt la presidenta Rosa Abós expica totes les activitats, que en són moltes del grup d’Estudis i al quart, les activitats previstes per a l’any 2019.

La part econòmica té dos punts, el tres en què la tresorera Lídia Verdier presenta el balanç i estat de comptes de l’any 2018. Ens explica que l’any ha acabat amb superàvit tot i les moltes activitats realitzades, cosa que ens permet tenir una economia sanejada sense problemes de tresoreria fins que arriben les subvencions.. Al cinquè es presenten els pressupostos del 2019 que segueixen una línia continuista respecte als dels 2018 i que ens garanteixen que podrem fer sense entrebancs les activitats previstes i mantenir el superàvit a finals d’any.

El sisè punt és la renovació de la Junta directiva. Miquel Casellas diu que segons està establert als estatuts, en aquesta assemblea toca renovar els càrrecs de vicepresident, tresorera i vocals parells. Tots ells es tornen a presentar per un cicle de dos anys més, a excepció de la vocal 8 Coni Antolinos que no es presenta i que el GEE agraeix la seva col·laboració. Es presenta Rafel Marco Moreno i s’aprova el seu nomenament com a vocal 8. Es fa públic que l’Anna Hernàndez Campreciós, que durant aquest últims mesos ha col·laborat amb la junta és reconeguda i nomenada oficialment com a vocal 7. Pel que fa al nombre de socis durant l’any 2018 hi ha hagut 9 altes i 2 baixes de socis, resultant que a data d’avui el GEE té 117 socis.

La Junta queda així: presidenta Rosa Abós Prats, vicepresident: Santi Campo Haro, secretari Miquel Casellas Piquet, tresorera Lídia Verdier Guasques. El vocals són: Joan Maria Puiggròs Modolell, Cristian Domínguez Bolaños, Montserrat Ruiz Romanos, Josep Florenza Brillas, Enric Alsinet Jiménez, Mercè Masot Amigó, Anna Hernàndez Campreciós i Rafel Marco Moreno.

Hi ha moltes intervencions de les persones presents que fan aportacions molt interessants que la junta tindrà present. I finalment el Josep Castells presenta el video de les activitats del 2018. Com cada any el vídeo va agradar molt i és un bon recordatori de la feina feta. 

A continuació es dona per finalitzada l’assemblea en què tots els punts s’han aprovat per unanimitat i prenem una copa de cava.

Trobareu una informació completa amb l’acta, l’estat de comptes i el pressupost a la nostra pàgina  web i també hi podreu veure el video resum de l’any 2018.