Assemblea Ordinària 2018

El 18 de gener del 2018 a les 20 hores té lloc l’assemblea Ordinària del Grup d’Estudis d’Esplugues al Casal de Cultura Robert Brillas. S’aproven per unanimitat la memòria econòmica del 2017, el pressupost del 2018 i la renovació parcial de la junta d’acord amb els estatuts. La presidenta fa un extensiu desglossament de les activitats del 2017 i explica les actiditats previstes pel 1918. Després del torn obert d’intervencions es dona per acabada l’assemblea i es presenta el vídeo del Resum d’activitats del del 2017.

La Junta definitiva queda així: Presidenta Rosa Abós, Vice-president Santi Campo, Secretari Miquel Casellas, Tresorera Lídia Verdier, Vocal 1 Joan M. Puiggròs, Vocal 2 Cristian Domínguez, Vocal 3 Montse Ruiz, Vocal 4 Josep Florenza, Vocal 5 Enric Alsinet, Vocal 6 Mercè Masot i Vocal 8 Cori Antolinos.