Estatuts del Grup d’Estudis d’Esplugues

 

ESTATUTS DE L’ASSOCIACIÓ GRUP D’ESTUDIS D’ESPLUGUES

Capítol I. La denominació, els fins i el domicili

Article 1

Amb la denominació GRUP D’ESTUDIS D’ESPLUGUES es constitueix l’associació, que regularà les seves activitats d’acord amb la Llei 7/1997, de 18 de juny, d’associacions (DOGC 2423, de 1 de juliol), la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació (BOE núm. 73, de 26 de març ) i els seus estatuts .

Article 2

Els fins de l’associació són:

 1. Promoure la investigació i els estudis de la història, geografia, arqueologia, bibliografia i ciències naturals i socials de l’àmbit de la comarca del Baix Llobregat i, especialment, del municipi d’Esplugues de Llobregat, així com tenir cura del patrimoni cultural i paisatgístic.
 2. En queda exclòs tot ànim de lucre.

Article 3

El domicili de l’associació s’estableix a Esplugues de Llobregat  (08950 Barcelona), i està situat al c. Àngel Guimerà, 38. L’associació podrà modificar, traslladar o ampliar la seva seu per acord de l’assemblea general vàlidament constituïda.

L’àmbit d’activitat principal de l’entitat l’assenyala el domicili social. No obstant això, també es considera indicativa de l’àmbit d’activitat qualsevol altra referència geogràfica (sigui de caràcter local, estatal o internacional) relacionada amb les activitats de l’associació.

Capítol II. Membres de l’associació, els seus drets i les seves obligacions

Article 4

L’associació  estarà integrada per persones sòcies numeràries. Tindran aquesta condició les persones físiques amb domicili a Esplugues de Llobregat o vinculades a l’esmentat territori per raons de propietat, activitat professional, econòmica, cultural o qualsevol altra que impliqui certa estabilitat en aquesta vinculació.

L’ingrés de persones sòcies numeràries es realitzarà mitjançant sol·licitud signada per la persona interessada, essent aprovada per la junta directiva i la comunicarà en l’Assemblea General més immediata, amb possibilitat de recurs davant l’Assemblea General, en cas que l’admissió no sigui aprovada.

Article 5

Són drets de les persones membres de l’associació:

 1. Assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General.
 2. Elegir o ser elegides per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius.
 3. Exercir la representació que se’ls confereixi en cada cas.
 4. Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l’associació, d’acord amb les normes legals i estatutàries.
 5. Exposar a l’Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena la vida de l’associació i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics.
 6. Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i la gestió de la Junta Directiva o dels mandataris de l’associació.
 7. Ésser escoltats prèviament a l’adopció de mesures disciplinàries.
 8. Rebre informació sobre les activitats de l’associació.
 9. Fer ús dels serveis comuns que l’associació estableixi o tingui a la seva disposició
 10. Formar part dels grups de treball.
 11. Posseir un exemplar dels estatuts.
 12. Consultar els llibres de l’associació.
 13. Utilitzar qualsevol insígnia o emblema que sigui creat com a distintiu propi dels socis.

Article 6

Són deures de les persones membres de l’associació:

 1. Comprometre’s amb les finalitats de l’associació i participar activament per assolir-les.
 2. Contribuir al sosteniment de les despeses de l’associació amb el pagament de quotes, derrames i altres aportacions econòmiques fixades pels estatuts i aprovades d’acord amb aquests.
 3. Complir la resta d’obligacions que resultin de les disposicions estatutàries.
 4. Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de l’associació.

Article 7

Són causa per ser baixa de l’associació:

 1. Que ho decideixi la persona interessada, que  ha de comunicar per escrit la seva decisió a la Junta Directiva.
 2. No satisfer les quotes fixades.
 3. No complir les obligacions estatutàries.
 4. Anar en contra dels fins de l’associació.
 5. Pèrdua de les condicions previstes per als socis ( article 4 ).

 

Capítol III. L’Assemblea General

Article 8

 1. L’Assemblea General és l’òrgan sobirà de l’associació; les persones membres en formen part per dret propi i irrenunciable.
 2. Les persones membres de l’associació, reunides en Assemblea General legalment constituïda, decideixen per majoria els assumptes que són competència de l’Assemblea.
 3. Totes persones membres queden subjectes als acords de l’Assemblea General, incloent-hi les absents, les qui en discrepen i les presents que s’han abstingut de votar.
 4. Les entitats jurídiques que pertanyin a l’associació podran ser representades per una persona nomenada amb aquesta finalitat.

Article 9

L’Assemblea General té les facultats següents:

 1. Modificar els estatuts.
 2. Elegir i separar les persones membres de l’òrgan de govern i controlar-ne l’activitat.
 3. Aprovar el pressupost anual i la liquidació de comptes anuals, i també adoptar els acords per a la fixació de la forma i l’import de la contribució al sosteniment de l’associació i aprovar la gestió feta per l’òrgan de govern.
 4. Acordar la dissolució de l’associació.
 5. Incorporar-se a altres unions d’associacions o separar-se’n.
 6. Sol·licitar la declaració d’utilitat pública.
 7. Aprovar el reglament de règim interior.
 8. Acordar la baixa o la separació definitiva, amb un expedient previ, dels associats i les associades.
 9. Conèixer les sol·licituds presentades per a ésser soci o sòcia, i també les altes i les baixes d’associats i associades per una raó distinta a la de la separació definitiva.
 10. Resoldre sobre qualsevol altre qüestió que no estigui directament atribuïda a cap altre òrgan de l’associació. La relació de les facultats que es fa en aquest article té un caràcter merament enunciatiu i no limita les atribucions de l’Assemblea General,

Article 10

 1. L’Assemblea General es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop l’any, dins dels mesos compresos entre Gener i Març, ambdós inclusivament.
 2. L’òrgan de govern pot convocar l’assemblea general amb caràcter extraordinari sempre que ho consideri convenient, i ho ha de fer quan ho sol·liciti un nombre persones associades no inferior al 10%; en aquest cas, l’assemblea ha de tenir lloc dins el termini de trenta dies a comptar de la sol·licitud.

Article 11

 1. L’assemblea és convocada per l’òrgan de govern mitjançant una convocatòria, que ha de contenir, com a mínim, l’ordre del dia, el lloc, la data i l’hora de la reunió.
 2. La convocatòria s’ha de comunicar quinze dies abans de la data de la reunió, individualment i mitjançant un escrit adreçat al domicili o un correu electrònic adreçat a l’adreça de correu electrònic que consti en la relació actualitzada d’associats i associades que ha de tenir l’associació.
 3. Les reunions de l’Assemblea General, les presideix la persona que ocupa el càrrec de president/a de l’associació. Si no hi és, l’han de substituir, successivament, qui ocupa el càrrec de vicepresident/a o de vocal de més edat de la Junta. Hi ha d’actuar com a secretari/a qui ocupi el mateix càrrec a la Junta Directiva.
 4. El/la secretari/a redacta l’acta de cada reunió, que han de signar ell/a mateix/a i el/la president/a, amb un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i la llista de les persones assistents.
 5. Al començament de cada reunió de l’Assemblea General es llegeix l’acta de la sessió anterior a fi que s’aprovi o s’esmeni. Cinc dies abans, de tota manera, l’acta i qualsevol altra documentació ha d’estar a disposició dels socis al local social.

Article 12

 1. L’Assemblea General es constitueix vàlidament sigui quin sigui el nombre de persones associades presents o representades.
 2. El 10% de les persones associades pot sol·licitar a l’òrgan de govern la inclusió en l’ordre del dia d’un o més assumptes per tractar, i si ja s’ha convocat l’assemblea, sempre que ho facin dins el primer terç del període comprès entre la recepció de la convocatòria i la data de la reunió d’aquella. La sol·licitud també es pot fer directament a l’assemblea, que decideix el que considera convenient, però únicament pot adoptar acords respecte als punts no inclosos en l’ordre del dia comunicant en la convocatòria, si així ho decideix una majoria de les tres quartes parts de les persones presents.

Article 13

 1. En les reunions de l’Assemblea General, correspon un vot a cada membre de l’associació.
 2. Els acords es prenen per majoria simple de vots dels socis de les persones presents o representades.
 3. Per adoptar acords sobre la separació de les persones membres, la modificació dels estatuts, la dissolució de l’associació, la constitució d’una federació amb associacions similars o la integració en una de ja existent, caldrà un nombre de vots equivalent a les dues terceres parts de les persones assistents. En qualsevol cas, l’elecció de la Junta Directiva, si es presenten diverses candidatures, es farà per acord de la majoria relativa de les persones assiciades presents o representants.
 4. Les candidatures que es presentin formalment tenen dret a una còpia de la llista de les persones associades i dels seus domicilis certificada pel secretari/a amb el vistiplau del president/a.

Capítol IV. La Junta Directiva

Article 14

 1. Regeix, administra i representa l’associació la Junta Directiva, que componen el president/a, el vicepresident/a, el secretari/a, el tresorer/a i els vocals i les vocals.
 2. L’elecció de les persones membres de la Junta Directiva, que han de ser associades, es fa per votació de l’Assemblea General. Les persones elegides entren en funcions després d’haver acceptat el càrrec.
 3. El nomenament i el cessament de les persones que ocupen càrrecs han de ser certificats pel secretari/a sortint, amb el vistiplau del president/a sortint, i s’han de comunicar al Registre d’associacions.
 4. Les persones membres de la Junta Directiva no poden dur a terme cap activitat retribuïda per l’associació.

Article 15

 1. Les persones membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec durant un període de 2 anys, tot renovant-se cada any la meitat dels càrrecs, sense perjudici que puguin ser reelegides, fins a un màxim de 10 anys seguits en un mateix càrrec. En la primera renovació cessaran els càrrecs de vicepresident/a,  tresorer/a i vocals de nombre parell.
 2. El cessament de càrrecs abans d’extingir-se el termini reglamentari del seu mandat pot esdevenir-se per:
  1. Dimissió voluntària presentada mitjançant un escrit en el qual se n’exposin els motius.
  2. Malaltia que incapaciti per exercir el càrrec.
  3. Baixa com a membre de l’associació.
  4. Sanció per una falta comesa en l’exercici del càrrec, imposada d’acord amb el que estableixi l’article 13.3 dels estatuts.
 3. Les vacants que es produeixen en la Junta Directiva s’han de cobrir en la primera reunió de l’Assemblea General que tingui lloc. Mentrestant, un membre de l’associació designat per la Junta Directiva, pot ocupar provisionalment el càrrec vacant.

Article 16

1.     La Junta Directiva té les facultats següents:

 1. Representar, dirigir i administrar l’associació de la manera més àmplia que reconegui la Llei; així mateix, complir les decisions preses per l’Assemblea General, d’acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta Assemblea estableixi.
 2. Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i per exercir tota mena d’accions legals i interposar els recursos pertinents.
 3. Proposar en l’Assemblea General la defensa dels interessos de l’associació.
 4. Proposar a l’Assemblea General la defensa de l’establiment de les quotes que els membres de l’associació han de satisfer.
 5. Convocar les assemblees generals i controlar que es compleixin els acords que s’hi adoptin.
 6. Presentar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici a l’Assemblea General perquè els aprovi, i confeccionar els pressupostos de l’exercici següent.
 7. Contractar les persones empleades que l’associació pugui tenir.
 8. Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat.
 9. Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de l’associació, i autoritzar els actes que aquests grups projectin realitzar.
 10. Nomenar persones vocals de la Junta Directiva que s’hauran d’encarregar de cada grup de treball, a proposta dels mateixos grups.
 11. Dur a terme les gestions necessàries davant d’organismes públics, entitats i altres persones, per aconseguir:
  • subvencions o altres ajuts;
  • l’ús de locals o edificis que puguin arribar a ser un lloc de convivència i comunicació i també un centre de recuperació ciutadana.
  • Obrir comptes corrents i llibretes d’estalvis a qualsevol establiment de crèdit d’estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit. La disposició dels fons es determinarà a l’article 29.
  • Resoldre provisionalment qualsevol cas que no s’hagi previst als estatuts i donar-ne compte a la primera Assemblea General.
  • Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d’una manera específica a algun altre òrgan de govern de l’associació o que li hagi estat delegada expressament.

Article 17

 1. La Junta Directiva, convocada prèviament pel president/a o per la persona que el substitueixi, s’ha de reunir en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decideixin , i que en cap cas no pot ser  inferior a un cop al mes.
 2. Es reunirà en sessió extraordinària quan la convoqui amb aquest caràcter el president/a o bé si ho sol·licita una tercera part de membres que la componen.

Article 18

 1. La Junta Directiva queda constituïda vàlidament si ha estat convocada amb antelació i hi ha un quòrum de la meitat més un.
 2. Les persones membres de la Junta Directiva estan obligades a assistir a totes les reunions que es convoquin, encara que, per causes justificades, poden excusar-se’n. L’assistència del president o del secretari o de les persones que els substitueixin hi és necessària sempre.
 3. La Junta Directiva pren els acords per majoria simple de vots de les persones assistents.

Article 19

 1. La Junta Directiva podrà delegar alguna de les seves facultats en una o diverses comissions o grups de treball si compta, per fer-ho, amb el vot favorable de dos terços de les persones membres.
 2. També podrà nomenar, amb el mateix quòrum, una o uns quants persones mandatàries per exercir la funció que els confiï amb les facultats que cregui oportú conferir-los en cada cas.

Article 20

 1. Els acords de la Junta Directiva s’han de fer constar en el llibre d’actes i han de ser signats pel secretari/a i el president/a. En iniciar-se cada reunió de la Junta Directiva, s’ha de llegir l’acta de la sessió anterior perquè s’aprovi o es rectifiqui, si és procedent.

Capítol V. La presidència i la vicepresidència de l’associació.

Article 21

 1. La persona que ocupi el càrrec de president de l’associació també serà president/a de la Junta Directiva.
 2. Són pròpies de la presidència les funcions següents:
 3. Dirigir i representar legalment l’associació, per delegació de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.
 4. Presidir i dirigir els debats, tant de l’Assemblea General com de la Junta Directiva.
 5. Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d’empat.
 6. Establir la convocatòria de les reunions de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.
 7. Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari de l’associació
 8. Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles per a les quals el deleguin l’Assemblea General o la Junta Directiva.

3.   El president/a és substituït/da, en cas d’absència o malaltia, pel vicepresident/a o vocal de més edat de la Junta, per aquest ordre.

Capítol VI. Els càrrecs detresorer/a i secretari/a

Article 22

El càrrec de tresorer/a té com a funció la custòdia i el control dels recursos de l’associació, com també l’elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes. Porta un llibre de caixa. Signa els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria. Pagarà les factures aprovades per la Junta Directiva, les quals han d’ésser visades prèviament pel president, i ingressa el que sobra en dipòsits oberts en establiments de crèdit o d’estalvi.

Article 23

La persona que ocupa el càrrec de secretari/a ha de custodiar la documentació d’associació, aixecar, redactar i signar les actes de les reunions de l’Assemblea General i la Junta Directiva, redactar i autoritzar les certificacions que calgui lliurar, i també portar el llibre de registre de socis.

Capítol VII. Les comissions o grups de treball

Article 24

La creació i constitució de qualsevol comissió o grup de treball, l’han de plantejar els membres de l’associació que vulguin formar-los, que n’han d’assabentar la Junta Directiva i explicar les activitats que es proposen dur a terme.

La Junta Directiva s’ha de preocupar d’analitzar i aprovar, les diferents comissions o grups de treball, els encarregats dels quals li han de presentar un cop al mes un informe detallat de les seves actuacions.

Capítol VIII. El règim econòmic

Article 25

Aquesta associació no té patrimoni fundacional.

Article 26

Els recursos econòmics de l’associació es nodriran de:

 1. les quotes que fixa l’Assemblea General per als seus membres
 2. les subvencions oficials o particulars
 3. les donacions, les herències o els llegats
 4. les rendes del patrimoni mateix o bé d’altres ingressos que puguin obtenir-se, derivats d’activitats culturals, socials, esportives, etc., que l’associació celebri per a les seves pròpies finalitats socials.

Article 27

Totes les persones membres de l’associació tenen l’obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant quotes o derrames, de la manera i en la proporció que determini l’Assemblea General, a proposta de la Junta Directiva.

L’assemblea General pot establir quotes d’ingrés, quotes periòdiques mensuals -que s’abonaran anualment, per mesos, trimestres o semestres, segons el que disposi la Junta Directiva- i quotes extraordinàries.

Article 28

L’exercici econòmic coincideix amb l’any natural i queda tancat el 31 de desembre.

Article 29

En els comptes corrents o llibretes d’estalvis obertes en establiments de crèdit o d’estalvi, hi han de figurar les signatures de president/a, tresorer/a, i secretari/a.

Per poder disposar dels fons n’hi ha prou amb dues firmes, una de les quals una ha de ser la de les persones que ocupen el càrrec de tresorer/a o bé president/a.

Capítol IX. Règim disciplinari

Article 30

L’òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels socis que incompleixen les seves obligacions.

Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions corresponents poden anar des d’una amonestació fins a l’expulsió de l’associació, segons el que estableixi el reglament intern.

El procediment sancionador s’inicia d’ofici o bé com a conseqüència o denúncia o comunicació. En el termini de 10 dies, la Junta Directiva nomena una persona instructora, que tramita l’expedient sancionador i proposa la resolució en el termini de 15 dies, amb audiència prèvia de la persona presumpte infractora. La resolució final, que ha de ser motivada i aprovada per dues terceres parts del membres de la Junta Directiva, l’adopta aquest òrgan de govern també dins d’un període de 15 dies.

Contra les sancions per faltes greus i molt greus acordades per la Junta Directiva, les persones interessades hi poden recórrer, si el reglament intern estableix el procediment per fer-ho, davant la primera assemblea general que tingui lloc.

Capítol X. La dissolució

Article 31

L’associació pot ser dissolta si ho acorda l’Assemblea General, amb l’acord favorable d’una majoria de dos terços,convocada amb caràcter extraordinari expressament per a aquest fi.

Article 32

 1. Un cop acordada la dissolució, l’Assemblea General ha de prendre les mesures oportunes tant pel que fa a la destinació dels béns i drets de l’associació, com a la finalitat, l’extinció i la liquidació de qualsevol operació pendent.
 2. L’Assemblea està facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que ho cregui necessari.
 3. Els membres de l’associació estan exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament.
 4. El romanent net que resulti de la liquidació s’ha de lliurar directament a l’entitat pública o privada sense afany de lucre que, en l’àmbit territorial d’Esplugues de Llobregat, hagi destacat més en la seva activitat a favor d’obres benèfiques.
 5. Les funcions de liquidació i d’execució dels acords a què fan referència els apartats anteriors d’aquest mateix article seran competència de la Junta Directiva si l’Assemblea General no confereix aquesta missió a una comissió liquidadora especialment designada.

Esplugues de Llobregat,  20  de maig de 2008.

Signatures de la Junta Directiva: